BIBLIABIBLIA - aur pentru crestini

click pe carte  

http://www.bibliaortodoxa.ro/

Iubiti Credinciosi,

Am plàcerea sà và trimit, alàturat, BIBLIA, in limba romànà.

Traducerea este cea a Bibliei aprobate de Sfàntul Sinod al Bisericii Orotdoxe Romàne, cu bine-cuvàntarea P.F.Patriarh Teoctist. 
Sper ca cei ce au fàcut punerea ei in paginà electronicà, au fàcut-o corect.
Và doresc lecturà si studiu cu folos duhovnicesc


No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL