Descoperiri ale fizicii cuantice, cu impact major asupra vieþii noastre


Noi gândim încontinuu, fie cã vrem sau nu aceasta. Fiecare dintre noi are aproximativ 60.000 de gânduri pe zi.
Iar toate aceste gânduri ale noastre produc consecinþe, pentru cã fiecare gând este de fapt o energie pe care o lansãm în Univers ºi nu doar în direcþia doritã, ci în toate direcþiile.
Energia emisã de gândurile noastre îºi cautã apoi, în drumul ei, o altã energie cu care sã vibreze la unison, dupã principiul "ceea ce se aseamãnã se adunã".
Fiecare gând, indiferent cã este bun sau rãu, declanºeazã un proces de rezonanþã. Tot ceea ce va vibra la unison cu energia gândurilor noastre va fi atras automat în viaþa noastrã.
Gândurile tale secrete, felul în care îi judeci pe ceilalþi, vorbãria interminabilã a minþii - totul formeazã un fel de intenþie.
Aºadar, prin gândurile noastre, noi emitem permanent energie cãtre exterior, fapt care influenþeazã într-o mare mãsurã ceea ce atragem în viaþa noastrã. De aceea, o scanare atentã a propriilor gânduri, mai ales a celor despre noi înºine, ne ajutã sã conºtentizãm ce anume avem de schimbat. ªtiþi ce este minunat aici? Faptul cã stã în puterea noastrã sã ne alegem gândurile. Precum la un televizor, putem comuta pe diferite programe, iar dacã v-aþi sãturat de emisiunea "Sunt un prost. Nu fac nimic cum trebuie", apãsaþi butonul ºi alegeþi "Dragostea lui Dumnezeu mã înconjoarã ºi mã susþine în fiecare clipã a vieþii". Veþi simþi diferenþa.
1. În crearea realitãþii noastre, nu doar gândul este "implicat". Mai este ºi altceva.
Pânã nu demult, oamenii de ºtiinþã au crezut cã doar prin gândurile noastre emitem energie cãtre exterior ºi cã  cel mai puternic emiþãtor energetic din corpul nostru ar fi creierul, cu impulsurile sale electromagnetice.
Dar trupul nostru dispune de un emiþãtor ºi mai puternic - INIMA - care genereazã un câmp electric mult mai mare decât cel al creierului. Aceasta este una dintre cele importante descoperiri ale secolului XX: faptul cã inima omeneascã are un rol mult mai important decât acela de a pompa sânge în corpul uman.
Responsabil pentru aceastã descoperire este Institutul de Cardiologie din California care a realizat un studiu aprofundat al inimii. Astfel s-a descoperit faptul cã acest organ uman este înzestrat cu ceea ce numim"inteligenþa inimii" ºi cã influenþele acesteia sunt foarte profunde pentru noi.
Mãsurãtorile realizate au arãtat cã inima generazã un câmp electric care se extinde cu mult în afara corpului nostru. Acest câmp electric are o anumitã formã, aratând ca un inel lat împrejurul trupului, cu o razã de aproximativ 2-3 metri.
Institutul de Cardiologie a mai descoperit cã inima interacþioneazã atât cu trupul, cât ºi cu mediul exterior prin câmpurile electromagnetice pe care le genereazã. Avem motive sã credem cã acest câmp generat de inimã are influenþã la mulþi kilometri în afara corpului nostru, pornind de la locaþia fizicã a inimii. Cum poate inima sã facã aceasta? În ce fel comunicã ea? Cum sunt transmise informaþiile?
În primul rând prin EMOÞII.
ªtiinþa ne spune cã atunci când simþim o emoþie, ea este transpusã în energii electrice ºi magnetice corespunzãtoare, care interacþioneazã cu celulele corpului nostru ºi cu atomii lumii înconjurãtoare pentru a produce acele efecte formidabile de care vorbesc toate tradiþiile spirituale autentice. Ele ºtiu cum sã orienteze atenþia aspirantului cãtre inimã, pe când noi o orientãm cãtre raþiune, creând astfel o societate foarte mentalã, bazatã doar pe logicã.
Alte studii asupra inimii au arãtat cã aceste câmpuri electromagnetice generate de inimã au ºi o altã cauzã la fel de importantã ºi anume CONVINGERILE noastre, toate acele lucruri pe care le credem cu tãrie ºi în jurul cãrora ne modelãm vieþile.
Deci nu numai emoþiile noastre sunt emise în afarã, ci mai ales convingerile noastre. Iar inima este un fel de interfaþã care transformã toate emoþiile ºi convingerile noastre în energii electromagnetice.
Deci prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, dar ºi prin mânie, urã, supãrare, noi putem produce modificãri atât în trupul nostru, cât ºi la mulþi kilometri în afara noastrã.
Trãgând linie, este bine sã reþinem urmãtorul aspect: deºi creierul emite ºi el câmpuri electromagnetice, oamenii de ºtiinþã au arãtat cã undele electrice produse de inimã sunt de o sutã de ori mai puternice, iar undele magnetice sunt de 5.000 de ori mai puternice decât cele generate de creier.
Astfel se explicã de ce vindecarea se obþine mai repede printr-o susþinere afectivã decât doar printr-un proces de gândire, pentru cã noi emitem mai multã energie prin intermediul inimii decât prin intermediul creierului.
2. ADN-ul uman are o influenþã directã asupra lumii înconjurãtoare Existã încã o descoperire ºtiinþificã importantã care ne aratã cum influenþãm realitatea în care trãim.
ªtim, teoretic, cã totul este interconectat ºi în mod tainic interdependent. Dar sã vedem cum se traduce aceastã lege, la nivelul micro-universului nostru.
Studiile de laborator au arãtat cã ADN-ul uman influenþeazã direct substanþa din care sunt formaþi atomii, adicã niºte particule micuþe de luminã, numite fotoni.
Fizicianul rus Vladimir Poponin a realizat niºte experimente faimoase la începutul anilor '90. El a pus într-o eprubetã închisã ADN uman ºi fotoni, dorind sã afle ce influenþã are ADN-ul uman asupra fotonilor. Dintr-una dintre eprubete s-a extras tot aerul, pentru a obþine "vid" (vidul este un termen care induce în eroare, deoarece el nu este un spaþiu gol, ci este plin de informaþii ºi energie). Într-un astfel de spaþiu existã fotoni care pot fi mãsuraþi destul de exact cu unele aparate specifice.
În experimentul lui Poponin, aceºti fotoni s-au distribuit, aºa cum era de aºteptat, în mod dezordonat, fãrã sã respecte o anumitã ordine.
Apoi a fost introdus ADN uman în aceastã eprubetã vidatã. ªi acum s-a produs un lucru foarte surprinzãtor. ADN-ul uman avea o influenþã directã asupra fotonilor: printr-o forþã misterioasã, el ordona fotonii în forme regululate. Acest aspect este foarte, foarte profund, deoarece aratã cã substanþa din care suntem creaþi, adicã ADN-ul, are o influenþã directã asupra particulelor din care este creatã lumea înconjurãtoare, adicã fotonii atomilor. Este prima datã când ºtiinþa occidentalã a demonstrat ceea ce tradiþiile spirituale strãvechi au spus cu mult timp în urmã: suntem parte integrantã din aceastã lume ºi o influenþãm în permanenþã.
Iar experimentul nu se opreºte aici. Când ADN-ul uman a fost extras din eprubetã, fotonii s-au comportat ca ºi cum ADN-ul era încã prezent acolo. ªi-au pãstrat poziþia lor ordonatã. Fotonii ºi ADN-ul uman încã mai pãstrau legãtura, deºi fuseserã separaþi fizic. Pãrea cã un anume câmp subtil încã le þinea conectate.
Concluzia experimentului lui Poponin a fost aceea cã existã un câmp cuantic care ne uneºte cu tot ceea ce existã în jurul nostru. Prin intermediul acestui câmp, suntem mereu în legãturã cu toþi ºi cu toate, fie cã suntem conºtienþi sau nu de aceasta.
3. ADN-ul uman este influenþat, la rândul sãu, de sentimente.
Senimentele umane care izvorãsc din inimã, având în spate convingerile noastre puternice, modificã efectiv forma ADN-ului, iar acesta influenþeazã atomii, dupã cum am vãzut.
S-au testat efectele sentimentelor pure asupra ADN-ului. Pentru aceasta a fost izolat ADN de la diferite persoane  în câte o eprubetã. Aceste eprubete cu ADN au fost supuse unor puternice câmpuri emoþionale. Pentru aceasta, subiecþii experimentului au folosit diferite tehnici emoþionale ºi spirituale.
S-a observat un lucru care, protrivit vechilor legi ale fizicii, nu ar fi trebuit sã se petreacã. În timp ce participantul emitea un câmp emoþional puternic, au putut fi mãsurate reacþii electrice la nivelul ADN-ului. Persoanele care au participat la acest test puteau influenþa  molecula de ADN din eprubetã doar prin intermediul emoþiilor lor puternice.
Când subiecþii experimentului emiteau stãri de iubire, recunoºtinþã, molecula de ADN se dilata, lanþurile ADN-ului se deschideau, se mãreau.
Când subiecþii respectivi trãiau stãri de furie, frustrare, stres, molecula de ADN se micºora ºi bloca astfel multe din codurile sale, rãspunzând emoþiilor negative printr-o evidentã contracþie.
S-a observat astfel, în mod empiric, cum emoþiile, convingerile, sentimentele noastre pot modifica structura moleculei de ADN, precum ºi ordonarea acesteia în celule.
Mai mult chiar, oamenii de ºtiinþã au remarcat cã aceastã blocare a codurilor ADN putea fi anulatã deîndatã ce experimentatorii emiteau din nou stãri de recunoºtinþã, iubire ºi fericire.
Aceste descoperiri, care au arãtat cã genele ADN-ului sunt modificate de energiile din exterior, stau la baza întemeierii unei noi ºtiinþe, denumitã Epigeneticã. Creierul este un centru de comandã care interpreteazã evenimentele din exterior ºi apoi trimite în trup semnale corespunzãtoare. Printre aceste semnale se numãrã atât reacþiile  biochimice, cât ºi undele electromagnetice. Aceste semnale influenþeazã în mod direct celulele ºi produc astfel modificãri ale codurilor lor genetice.
Cu ajutorul unui ceas atomic foarte precis, s-a mãsurat diferenþa de timp dintre emiterea unei emoþii ºi reacþia ADN-ului. S-a observat cã reacþia ADN-ului avea loc întotdeauna simultan.
Tot ceea ce gândim ºi simþim, ADN-ul nostru percepe în mai puþin de o nanosecundã (0,000000001 secunde), iar aceasta indiferent dacã mostra de ADN se aflã lângã noi sau pe cealaltã parte a Pãmântului.
Concluzia?
Gândurile ºi sentimentele noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modificã în mod direct materia din care este structuratã lumea. Atunci când trãim anumite stãri, cum ar fi, de exemplu, compasiune, iertare, dragoste, dar ºi stãri negative, ca de exemplu mânie urã, supãrare, gelozie, noi influenþãm direct structura ADN-ului nostru, iar aceste modificãri se propagã în trupul nostru, cât ºi în afara noastrã pe distanþe extraordinar de mari, datoritã câmpului cuantic, influenþând tot ceea ce existã în aceastã lume.
Fragmente din FILMUL "Legea rezonanþei"
 În documentar apar oamenii de stiinta: Dr. Bruce H. Lipton, Gregg Braden, dr. Rupert Sheldrake, Prof. Dr. Dr. Ervin Laszlo, Prof. Dr. Fritz A. Popp, Lynn McTaggart Bärbel Mohr, Prof. Dr. James Hurtak, Dr. Masaru Emoto, dr. Eric Pearl, prof. dr. Hans-Peter Dürr, Dr. James L. Oschman, Dr. John Hinwood, Dr. James M. Sigafoose, Patricia Atanas, Dr. Peter Bancel, Renée Coltson, dr. Desiree Hurtak, Anna Rocker, Isabelle de Fallois, Michaela Merten, Julia Franckh, Fantuzzi, Lionel Wharton si Max Alberti.


 Articol preluat de pe Financiarul - http://www.financiarul.ro/ Link catre articol: http://www.financiarul.ro/2011/11/19/3-descoperiri-ale-fizicii-cuantice-cu-impact-major-asupra-vietii-noastre/

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL