Kung Hei Fat Choi!

 

... Inseamna An Nou fericit si prosper si este urarea cu care este intampinat Anul Nou Chinezesc… la el acasa!


Dragonul de apa este considerat a fi cel mai in masura semn zodiacal capabil a darui cele cinci binecuvantari supreme din traditia chinezeasca : armonia, virtutea , prosperitatea , implinirea si longevitatea .

Orice terapie începe ºi se încheie cu rinichii. 2012 – Anul Dragonului de Apã, Anul rinichilor

Medicina chinezã spune cã sistemul osos are legãturã cu rinichii. Deci atenþie la cei cu afecþiuni reumatismale ºi cu

 osteoporozã. Rinichii au legãturã ºi cu aparatul genital, deci cu ovarele, uterul, prostata.

2012 este declarat de medicina din Chi­na ca Anul Dragonului de Apã. Dar apa este asociatã cu rinichii. Deci 2012 este anul rinichilor. Este su­per­bã înlãnþuirea de metafore pornitã din filozofia medicalã a chi­nezilor, care numesc rinichii izvorul de ener­gie, izvorul de sãnãtate al organismu­lui. Terapeuþii chinezi susþin cã orice te­rapie trebuie sã înceapã ºi sã se în­che­ie cu rinichii. Tot medicina din Chi­na numeºte rinichiul fântâna vieþii

Organul gentleman

Chiar medicina clasicã a gãsit o metaforã pentru rinichi. A denumit rinichiul cel mai gentleman organ, un boier, fiindcã are o lãudabilã ge­nerozitate: cedeazã din energia lui atunci când alte organe se aflã în sãrãcie energeticã. Terapeuþii chinezi susþin cã, pânã nu se echilibreazã rinichii, tot organismul este dezechilibrat. Iarna, rinichiul se aflã în maximum de energie. Teama, frica, emoþiile dezechilibreazã rinichii. Starea rinichilor o simþi dupã gradul de fricã pe care o avem. Bolnavii de rinichi sunt fricoºi, temãtori. Cei cu probleme la rinichi nu au curaj, nu au claritate în minte. Limpezimea creierului, conºtientizarea, dar ºi o parte din subconºtient, toate acestea þin de rinichi. De altfel, cei dominaþi de urã, pesimiºtii au în jurul lor o aurã care nu lasã sã pãtrundã decât gândurile rele, întunecate. Oamenii cu aurã energeticã pozitivã emanã unde reconfortante ºi pentru cei din jur. Rinichii sunt legaþi ºi de structura osoasã, aºa susþin terapeuþii din China. Astfel, cei cu reumatism, cu osteoporozã nu trebuie sã neglijeze rinichii. Urechea, deci auzul ºi echilibrul, are legãturi cu rinichii. Ecou al rinichilor se aude ºi în organele genitale, în uter, în ovare, în prostatã. ªi fiindcã ne aflãm în iarnã ºi frigul afecteazã meridianele rinichiului. 

Fricoºilor ºi laºilor le "scârþâie" rinichii

Relaþia dintre inimã ºi rinichi este o relaþie de dominare. Dar excesul de energie în rinichi slãbeºte inima ºi invers. E de menþionat cã prezintã im­portanþã punctul Marea Sângelui asupra cãruia acupunctura ac­þio­neazã. Deci are treabã pe punctul aflat la douã degete deasupra ge­nun­chiului, în interior. Când doare acest punct, se stricã ºi formula sângelui. Rinichiul regleazã ºi unul din cei doi timpi respiratorii. În afarã de acupuncturã, pentru rinichi, în anul ce vine, e bine sã nu uitãm de plante cu efecte în aceastã direcþie: coada ºoricelului, coada calului, lemnul dulce, mesteacãnul, urzica, toate bune pentru rinichi. Gustul sãrat echilibreazã rinichii. Dar nu sare în exces! În materie de gust, acrul e favorabil ficatului, amarul inimii, dulcele pancreasului, sãratul rinichilor, picantul plãmânilor. Dupã ce fac acupuncturã pentru rinichi, unor oameni le dispar frica, deficitul de curaj. Voinþa þine de energia rinichilor. Încãpãþânaþii au un exces de energie în rinichi, în timp ce nehotãrâþii suferã de o sãrãcie la nivelul energiei rinichilor.

Rinichii au treabã ºi cu fertilitatea

Pãi, dacã 2012 este Anul rinichiu­lui sunã ca o veste bunã ºi pentru cei care-ºi doresc copii. ªi asta pentru cã medicina din China considerã cã rinichii se amestecã cu efect pozitiv ºi în fertilitate. Rinichiul drept rãspunde de fertilitatea femeii, în timp ce rinichiul stâng e responsabil de fertilitatea bãrbatului. Medicul primar doctor Teodor Coldea, unul din campionii acupuncturii ºi terapiilor chinezeºti, explicã. În urma unor te­rapii cu acupuncturã o serie de femei au reuºit sã rãmânã gravide. ªi s-au adunat multe, foarte multe probe cã rinichiul stâng o ajutã pe femeie sã ducã sarcina, iar rinichiul drept o ajutã sã rãmânã gravidã. S-a mai menþionat faptul cã frica, laºitatea ºi-au fãcut cuibuºor în rinichi. Fricoºii, lipsiþii de curaj au suferinþe la rinichi. Acupunctura aplicatã pe punctele rinichilor le-a ajutat ºi din acest punct de vedere pe femei, teama le împiedicã ºi ea sã rãmânã gravide, influenþa asupra fertilitãþii era consi­de­rabilã pe canalul fricii ºi a curajului pipernicit. Terapia prin acu­punctu­rã le-a micºorat femeilor neplãcerile izvorâte din tulburãrile de ciclu, din durerile ce însoþesc ciclul. Acupunctura activeazã în punctele cores­punzãtoare rinichilor dând o mânã de ajutor bãrbaþilor cu probleme la prostatã, cu hipertrofie a prostatei. ªi o altã constatare importantã: ºedinþele de acupuncturã pe punctele rinichilor împiedicã revenirea infecþiilor urinare. Acupunctura poate regla prin intermediul ri­ni­chilor ºi flora din intestinul gros. De altfel, chinezii susþin cu voce apãsatã legãtura între rinichi ºi intestinul gros. 

Sã nu se uite cã plãmânul ºi intesti­nul gros sunt responsabile cu imunitatea. ªedinþele de acupuncturã pot sã fie asociate cu terapia cu plante care influenþezã în bine rinichii: cordiceps ºi astragal, veritabile antibiotice naturale, angelica echilibreazã nu numai rinichii: ajutând în infecþii urinare ºi litiazã, dar ajutã la funcþionarea corectã a ovarelor. Chinezii susþin cã rinichii, ficatul ºi pielea au un rol mare în detoxifierea organismului. ªi mai subliniazã terapeuþii chinezi cã lupta cu tulburãrile de auz ºi echilibru, deci din urechea internã, se dã prin acupunctura pe punctele rinichilor, dar ºi ale vezicii biliare ºi pe meri­dianul trei focare. 

Durerile de spate, lipsa de putere în picioare, crizele de sciaticã trebuie tratate cu acupuncturã pe punctele rinichilor. ªi o remarcã suplimentarã, femeia are cicluri energetice din 7 în 7 ani, iar bãrbaþii îºi schimbã ciclurile energetice din 8 în 8 ani, de aceea se maturizeazã mai târziu.


No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL